Zasady organizacji praktyk studenckich w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu

  Zasady organizacji praktyk studenckich w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu

  Zasady organizacji praktyk studenckich w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu

  1. W Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego i Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu (zwanych dalej „Przyjmującym na praktyki") organizowane są praktyki studenckie.
  2. W przypadku praktyk w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, w celu odbycia praktyki należy się kontaktować się z Wydziałem Kadr, Spraw Pracowniczych i Socjalnych oraz Szkoleń.
  3. W przypadku praktyk w urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego lub w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu, w celu odbycia praktyki należy się kontaktować z sekretariatem wybranej jednostki.
  4. Wnioski o organizację praktyk studenckich oraz umowy/porozumienia w przedmiotowej sprawie podpisywane są przez Przyjmującego na praktykę z uczelniami.
  5. Praktyki studenckie mogą być organizowane w czasie całego roku kalendarzowego. Tygodniowy wymiar praktyki nie może przekroczyć 40 godzin.
  6. Odbywanie praktyki ma charakter nieodpłatny, a studentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia finansowe z tytułu wykonywania praktyki u Przyjmującego na praktykę.
  7. Skierowanie i program praktyki są indywidualne i dotyczą konkretnego studenta. O przyjęciu studenta na praktykę decyduje jednostka Przyjmująca na praktyki.
  8. Student odbywający praktykę studencką u Przyjmującego na praktykę, zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy skarbowej oraz polityki bezpieczeństwa informacji, zapoznania z instrukcją w sprawie postępowania z tajemnicą skarbową i tajemnica celną, odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i ppoż.
  9. Na okres odbywania praktyki studenckiej należy nadać osobie odbywającej praktykę studencką właściwe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym z wykonywanymi zadaniami oraz inne upoważnienia niezbędne do realizacji zadań.
  10. Przyjmujący na praktykę, na wniosek praktykanta lub jeżeli wynika to z zawartej umowy/porozumienia, jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanych czynności i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  W przypadku zaistnienia potrzeby, szczegółowych informacji w przedmiotowym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Kadr, Spraw Pracowniczych i Socjalnych oraz Szkoleń Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu:
  Sylwia Drozd,  telefon: 61 8586 206, (e-mail: sylwia.drozd@mf.gov.pl - link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną);
  Joanna Gąsiorowska, telefon: 61 8586 389, (e-mail: joanna.gasiorowska@mf.gov.pl - link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

   

  Płatne praktyki absolwenckie w 2020 roku

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odbycia praktyk absolwenckich w urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego znajdują się w komunikacie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (link otwiera nowe okno).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2018 Data publikacji: 03.08.2018 15:04 Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2020 10:42
  Autor: Beata Grajek Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian