Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Izba Administracji Skarbowej  w Poznaniu jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  Informacje o wartości majątku Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - stan na dzień 31.12.2018 r.:

  1. Grunty – 18 795 833,10 zł,
  2. Budynki i lokale – 237 387 231,14 zł,
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2 327 285,54 zł,
  4. Kotły i maszyny energetyczne - 779 019,16 zł,
  5. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania - 18 727 006,14 zł,
  6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty - 33 513,07 zł,
  7. Urządzenia techniczne - 7 735 803,78 zł,
  8. Środki transportu – 16 402 186,27 zł,
  9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie - 9 733 303,15 zł,
  10. Pozostałe środki trwałe - 36 062 312,06 zł,
  11. Środki trwałe w budowie (inwestycje) - 18 843 642,92 zł,
  12. Wartości niematerialne i prawne – 8 863 333,32 zł.
  13. RAZEM  - 375 690 469,65 zł

  Sprawozdania finansowe za rok 2018

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2019 09:01
  Autor: Katarzyna Kania, Aleksandra Rossa Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Cezary Kosman
  Rejestr zmian