Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  W Izbie Adminstracji Skarbowej w Poznaniu prowadzone są w szczególności następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

  • archiwum zakładowe,
  • lista biegłych skarbowych (znajduje się w zakładce: "Informacje podatkowe i celne"),
  • pocztowa książka nadawcza,

  dodatkowo:

  • ewidencja pieczęci,
  • ewidencje spraw,
  • ewidencje księgowe,
  • ewidencja zamówień publicznych,
  • ewidencja osób upoważnionych do dostępu do informacji zastrzeżonych,
  • rejestr spraw w sądach powszechnych i administracyjnych,
  • rejestr umów zawartych przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu.

  Zasady prowadzenia przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  2. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,
  3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe,
  5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  8. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  10. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 18:09 Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2022 15:19
  Autor: Natalia Banaszak Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian