Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem niezespolonej administracji rządowej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo. Dyrektora izby administracji skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
  Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.
  Dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby administracji skarbowej.
  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację izby administracji skarbowej określają w szczególności:

  1. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów;
  4. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  6. regulamin organizacyjny.

  W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę informacji niejawnych, ochronę osób i mienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową, izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędem celno-skarbowym tworzy jednostkę organizacyjną.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 18:36 Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2022 15:13
  Autor: Natalia Banaszak Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian