RODO - Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w  Poznaniu, w tym urzędy skarbowe województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu (dalej: IAS w Poznaniu).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań (nr tel. 61 858 61 00, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl - link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).
 2. W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 61 73 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl (link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).
 3. IAS w Poznaniu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym rejestrowania i umożliwiania działalności lub działań;
  • obsługi poboru oraz dystrybucji podatków i innych należności Skarbu Państwa;
  • obsługi operacji obrotu i przemieszczania towarów,
  • kontroli obrotu towarowego z zagranicą;
  • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  • prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących zadań KAS;
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia IAS w Poznaniu poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób;
  • obsługi spraw dotyczących pracowników i funkcjonariuszy, w tym dotyczących rekrutacji;
  • wykonywania innych czynności regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • Ministerstwo Finansów;
  • Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
  • Policja, Prokuratura, Sądy;
  • ABW, CBA, CBŚ, MOPR, itp.;
  • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez IAS w Poznaniu w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Poznaniu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor IAS w Poznaniu;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których IAS w Poznaniu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których IAS w Poznaniu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Poznaniu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Poznaniu na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

w Poznaniu

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.05.2018 Data publikacji: 24.05.2018 12:23 Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2020 09:12
Autor: Andrzej Malicki Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak