Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:

  1. Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-mail kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl (link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną) oraz sekretariat.ias.poznan@mf.gov.pl (link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną), a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W tym celu należy założyć własne konto na platformie ePUAP za pośrednictwem strony www.epuap.gov.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesłanie dokumentów poprzez wypełnienie właściwego formularza.

  Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

   

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

   

  Uwaga:

  Skargi i wnioski nie mogą być składane telefonicznie.
  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby
  za jej zgodą.
  Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu:
  Wyznaczeni przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  • w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, po godzinie 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu lub wyznaczony Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  • w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 15.00, po godzinie 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

  Uzgodnienia godziny można dokonać telefonicznie pod nr 61 858 61 00.

  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań

  Skargi i wnioski można składać w każdej jednostce organizacyjnej KAS podległej organizacyjnie Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu w godzinach urzędowania, według zasad ich składania przewidzianych dla danej jednostki.

   

  Petycje

  Składanie petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powinna zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

  • oznaczenie adresata petycji;

  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

  Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

  Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  Nie można złożyć petycji anonimowo. Petycje nie zawierające oznaczenia podmiotów lub osób ich wnoszących lub danych kontaktowych, pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Adresat petycji na stronie internetowej zamieszcza informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

  Załatwienie petycji powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy skierowaniem stosownego zawiadomienia.

  Złożenie petycji jest wolne od opłat.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 11:17 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2023 14:18
  Autor: Wydział Kontroli Wewnętrznej Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian