Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa. Właściwość rzeczowa i sposób załatwiania sprawa wynika w szczególności z przedstawionych poniżej przepisów.

  W sprawach celnych:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 508 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. Dz. U. 2018, poz. 167),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952 /2013 ustanawiające Unijny Kodeks Celny,
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego,
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952 /2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny,
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446
  • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1050 z późn. zm.).


  W sprawach podatkowych:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1114 ),
  • ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm.).


  W sprawach dotyczących transportu drogowego:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.  Dz. U. 2018, poz. 2200 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. 2017, poz. 708 z późn. zm),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.),


  W sprawach i karnych i karnych skarbowych:

  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy. (t.j. Dz. U.2017, poz. 2226 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2204 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U 2017, poz. 1904 z późn. zm.),


  Należy pamiętać, iż:

  1. W zakresie spraw administracyjnych obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1044 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007, nr 187, poz. 1330).
  2. W zakresie ogólnych zasad postępowania w przypadku wpływu dokumentów, trybu postępowania z aktami w toku bieżącej pracy i ich obiegu, zapewniające tym samym jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania akt /sposób przyjmowania spraw/: zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. MRiF 2017, poz. 44).
  3. W sprawach skarg i wniosków stosuje się ustawe z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002, nr 5, poz. 46).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.07.2018 Data publikacji: 20.07.2018 08:05 Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2018 08:05
  Autor: Natalia Banaszak Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian