Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  W Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu prowadzone są ewidencje i rejestry, m.in. na podstawie:

  1. Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dn. 3 marca 2017 r., poz. 43),
  2. Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dn. 3 marca 2017 r., poz. 44),
  3. Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dn. 3 marca 2017 r., poz. 45),
  4. Zarządzenia nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 7 z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 53, art. 94 ust. 1, art. 105, art. 112, art. 143 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 508 z późn. zm.), do spraw o których mowa w Dziale IV i Dziale V Rozdziale 5 ww. ustawy oraz w zakresie nieuregulowanym do kontroli celno-skarbowej, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia - mają zastosowanie przepisy Działu VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) dot. obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.03.2017 Data publikacji: 29.03.2017 11:32 Data ostatniej modyfikacji: 06.08.2018 13:34
  Autor: Cezary Kosman Osoba publikująca: Cezary Kosman Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian