Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu i podległych Delegaturach w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie i Pile

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu i podległych Delegaturach w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie i Pile

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu i podległych Delegaturach w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie i Pile

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu albo ich pracowników lub funkcjonariuszy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Uwaga :

  • Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  • Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

  Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

  Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu lub wyznaczony Zastępca Naczelnika przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przy ul. Krańcowej 28 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania, w godzinach pracy urzędu w każdą środę w godz. od 8.00 do 15.00, po godzinach pracy urzędu w każdy poniedziałek w godz. od 15.00 do 17.00.

  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciem ww. skarg i wniosków można kontaktować się pod nr tel. (61) 658 35 00 w sekretariacie WUCS.

  Skargi i wnioski można także złożyć w podległych Wielkopolskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu delegaturach. Zastępca Naczelnika lub wyznaczony pracownik albo funkcjonariusz przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w siedzibach niżej wymienionych delegatur po uprzednim ustaleniu terminu spotkania, w godzinach pracy urzędu w każdą środę w godz. od 8.00 do 15.00, po godzinach pracy urzędu w każdy poniedziałek w godz. od 15.00 do 17.00:

  1. Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań, tel. do kontaktów w celu ustalenia terminu spotkania 61 658-35-49;
  2. Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Pile, ul. Przemysłowa 23, 64-920 Piła, tel. do kontaktów w celu ustalenia terminu spotkania 67 211-90-10;
  3. Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Lesznie, ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, tel. do kontaktów w celu ustalenia terminu spotkania 65 525-89-71;
  4. Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kaliszu, ul. Powstańców Wlkp. 1-3, 62-800 Kalisz, tel. do kontaktów w celu ustalenia terminu spotkania 62 765-46-61. 

  Skargi i wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu można składać na kilka sposobów:

  Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  Petycje

  Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powinna zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

  Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

  Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  Nie można złożyć petycji anonimowo. Petycje nie zawierające oznaczenia podmiotów lub osób ich wnoszących lub danych kontaktowych, pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Adresat petycji na stronie internetowej zamieszcza informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

  Załatwienie petycji powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy, skierowaniem stosownego zawiadomienia.

  Złożenie petycji jest wolne od opłat.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2017 Data publikacji: 11.05.2017 12:33 Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2022 11:56
  Autor: Andrzej Piotrowski Osoba publikująca: Andrzej Piotrowski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian