Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Drugim Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu.

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:

  • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-mail:  2.wielkopolski.us@mf.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną), a także ustnie do protokołu. Skargi i wniosku można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W tym celu należy założyć własne konto na platformie ePUAP za pośrednictwem strony www.epuap.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesłanie dokumentów poprzez wypełnienie właściwego formularza.

  Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Uwaga :

  Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
  Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Drugim Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu.

  Skargi i wnioski można złożyć codziennie w godzinach pracy urzędu w biurze podawczym urzędu.
  Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu lub wyznaczony Zastępca Naczelnika Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku, do piątku w godzinach 8:00-15.00 oraz w środę, po godzinach pracy urzędu od 15:30 do 16:00.

  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:
  Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
  ul. Fabryczna 1a
  62-800 Kalisz

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2016 Data publikacji: 29.04.2016 12:05 Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2020 10:13
  Autor: Krzysztof Simanowicz Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian