Zasięg terytorialny Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

  Zasięg terytorialny Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

  Zasięg terytorialny Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

  Miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin
  oraz powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki

  Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu jest organem właściwym wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zmianami), tj.:

  1. podatkowych grup kapitałowych;
  2. banków;
  3. zakładów ubezpieczeń;
  4. jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
  5. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  6. oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych;
  7. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:
  • w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo
  • jako rezydencji w rozumieniu prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo
  • są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
  • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.06.2015 Data publikacji: 02.06.2015 15:07 Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2015 15:07
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski