Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Wpisanie na listę biegłych skarbowych uwarunkowane jest przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nadane osobie, która:
   1. korzysta w pełni z praw publicznych,
   2. posiada:
    1. dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,
    2. opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku.
  2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby administracji skarbowej.
  3. Do wniosku dołącza się:
   1. uwierzytelniony odpis dokumentu oraz opinię, o których mowa w art. 67c § 1 pkt 2 ww. ustawy,
   2. informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega,
   3. dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność,
   4. opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.
  4. Na postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie.
  5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej.
  6. W prowadzonej przez izbę administracji skarbowej liście biegłych skarbowych uwzględnia się:
   1. imię i nazwisko biegłego skarbowego i jego adres zamieszkania,
   2. zakres przyznanych uprawnień,
   3. termin wpisania na listę,
   4. wzór uwierzytelnionego podpisu biegłego skarbowego.
  7. Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej izby administracji skarbowej.
  8. Skreślenie z listy biegłych skarbowych następuje:
   1. na własną prośbę,
   2. w przypadku:
    1. pozbawienia praw publicznych lub utraty innych warunków do pełnienia tej funkcji albo stwierdzenia, że z chwilą dokonania wpisu na listę biegły skarbowy warunkom tym nie odpowiadał i nadal nie odpowiada,
    2. śmierci biegłego skarbowego,
    3. stwierdzenia nienależytego wykonywania funkcji biegłego skarbowego.
  9. Na postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej w sprawie skreślenia biegłego skarbowego z listy biegłych skarbowych przysługuje zażalenie.
  10. Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem izby administracji skarbowej, na listę której został wpisany.
  11. Biegły skarbowy jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić izbę administracji skarbowej o:
   1. każdej zmianie swojego adresu,
   2. zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności biegłego skarbowego przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

  Lista biegłych skarbowych województwa wielkopolskiego jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań, w Dziale Egzekucji Administracyjnej, po uprzednim kontakcie pod numerami telefonów: 61 85 86 054 lub 61 85 86 366.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 16:01 Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2023 09:48
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Paulina Mazurczak
  Rejestr zmian