Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje i zadania Naczelnika urzędu skarbowego reguluje art. 28 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r.

  Do zadań Naczelnika urzędu skarbowego należy:

  1. ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
  2. pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów;
  3. wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;
  4. wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
  5. zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
  6. prowadzenie ewidencji podatników i płatników;
  7. wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, z wyjątkiem przeprowadzania kontroli podatkowej wobec podatnika, który zawarł umowę o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej, w zakresie podatków objętych tą umową;
  8. współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego;
  9. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw;
  10. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
  11. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców;
  12. wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz w Kodeksie karnym skarbowym;
  13. współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w ramach współdziałania, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej;
  14. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.06.2015 Data publikacji: 08.06.2015 12:09 Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2022 11:39
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian