Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Urzędzie Skarbowym w Pleszewie.

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:

  • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-mail us.pleszew@mf.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną), a także ustnie do protokołu. Skargi i wniosku można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W tym celu należy założyć własne konto na platformie ePUAP za pośrednictwem strony www.epuap.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesłanie dokumentów poprzez wypełnienie właściwego formularza.

  Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Urzędu Skarbowego w Pleszewie, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Uwaga :

  Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
  Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Skarbowym w Pleszewie.

  Wyznaczeni przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach od 8.00 do 15.00.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie lub wyznaczony Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
  Dodatkowo możliwe jest złożenie skargi lub wniosku Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Pleszewie lub wyznaczonemu Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie bądź innemu wyznaczonemu pracownikowi, w środę od godziny 15:30 do godziny 16:30, po wcześniejszym uzgodnieniu, np. telefonicznym pod numerem telefonu 62 508 17 77.

  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:
  Urząd Skarbowy w Pleszewie
  ul. Bogusza 6
  63-300 Pleszew

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.05.2016 Data publikacji: 17.05.2016 15:02 Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2020 10:11
  Autor: Krzysztof Simanowicz Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian