Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Wielkopolskim.

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:

  Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23),
  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz 46).
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-mail us.grodzisk-wielkopolski@mf.gov.pl, a także ustnie do protokołu. Skargi i wniosku można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W tym celu należy założyć własne konto na platformie ePUAP za pośrednictwem strony www.epuap.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesłanie dokumentów poprzez wypełnienie właściwego formularza.

  Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Uwaga :

  Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
  Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Wielkopolskim.

   

  Wyznaczeni przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp.,  pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach od 7.30 do 15.30.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. lub jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30.
  Dodatkowo możliwe jest złożenie skargi lub wniosku Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. lub jego Zastępcy bądź innemu wyznaczonemu pracownikowi, w poniedziałki po godzinie 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu.
  Uzgodnienia godziny można dokonać telefonicznie pod nr 61 44 26 400


  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:
  Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim
  ul. Chopina 7
  62-065 Grodzisk Wielkopolski

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.05.2016 Data publikacji: 17.05.2016 14:00 Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2019 11:32
  Autor: Krzysztof Simanowicz Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Cezary Kosman
  Rejestr zmian