Przedmiot działalności, kompetencje

    Przedmiot działalności, kompetencje

    Przedmiot działalności, kompetencje

    Przedmiot działalności, kompetencje i zadania Naczelnika urzędu skarbowego reguluje art. 28 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r.

    Do zadań Naczelnika urzędu skarbowego należy:

    1. ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
    2. pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów;
    3. wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;
    4. wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
    5. zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
    6. prowadzenie ewidencji podatników i płatników;
    7. wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, z wyjątkiem przeprowadzania kontroli podatkowej wobec podatnika, który zawarł umowę o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej, w zakresie podatków objętych tą umową;
    8. współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego;
    9. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw;
    10. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
    11. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców;
    12. wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz w Kodeksie karnym skarbowym;
    13. współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w ramach współdziałania, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej;
    14. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 08.06.2015 Data publikacji: 08.06.2015 12:09 Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2022 11:39
    Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
    Rejestr zmian