RODO - Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu w tym urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Poznaniu (dalej: IAS w Poznaniu) oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań (nr tel. 61 858 61 00, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl - link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).
 2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa tel. 22 694 55 55, e-mail: kancelaria@mf.gov.pl (link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).
 3. W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 61 73 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl (link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w  art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS), w tym:
  • realizacji dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów;
  • realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;
  • zapewnienia obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych;
  • wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
  • prowadzenia działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka;
  • współpracy z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi;
  • wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Na podstawie art. 52b ust. 1 ustawy o KAS dane osobowe zbierane i przetwarzane przez KAS na podstawie RODO mogą być przetwarzane przez organy KAS również dla celów określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • Ministerstwo Finansów;
  • Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
  • Centrum Informatyki Resortu Finansów;
  • Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
  • Policja, Prokuratura, Sądy;
  • ABW, CBA, CBŚ, itp.;
  • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez IAS w Poznaniu w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Poznaniu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor IAS w Poznaniu;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których IAS w Poznaniu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 9. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, w związku z prowadzeniem działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej oraz analizą ryzyka. Konsekwencją dokonanej oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, co może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

w Poznaniu

 

DODO - Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

W związku z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej: ustawa DODO) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu w tym urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Poznaniu (dalej: IAS w Poznaniu) oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań (nr tel. 61 858 61 00, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl - link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).
 2. W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 61 73 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl (link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych zgodnie z ustawowymi zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa o KAS), w szczególności:
  • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców;
  • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową;
  • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobiegania tym przestępstwom oraz ścigania ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;
  • wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów;
  • współdziałania z innymi organami w zakresie ujawniania naruszeń przepisów dotyczących towarów objętych systemem monitorowania przewozu towarów;
  • wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Na podstawie art. 52b ust. 2 ustawy o KAS dane osobowe przetwarzane przez KAS dla celów określonych w art. 1 pkt 1 ustawy DODO mogą być przetwarzane przez organy KAS również dla innych celów.

  Zgodnie z art. 52c ustawy o KAS organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

 4. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Poznaniu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres /UODO/SkrytkaESP;
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. W związku z art. 26 ust. 1 ustawy DODO nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia danych osobowych jeśli mogłoby to powodować:
  • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno- rozpoznawczych;
  • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
  • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
  • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
  • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

w Poznaniu

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.05.2018 Data publikacji: 24.05.2018 12:23 Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2022 12:48
Autor: Andrzej Malicki Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak