Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Kaliszu możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Godziny przyjmowania umówionych klientów znaleźć można na stronie urzędu w zakładce "Kontakt" (kliknij, aby przejść do strony).

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy

  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się z informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług (kliknij, aby przejść do strony).

  Sprawy można załatwić online bez wychodzenia z domu

  Sprawy podatkowe możesz załatwić na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie) i serwisie www.biznes.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie).

  Więcej o tym, jak załatwiać sprawy online znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce "Załatwiaj sprawy podatkowe nie wychodząc z domu" (link otwiera się w nowym oknie).

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym.

  Sprawdź, jakie to proste (kliknij, aby przejść do strony).

   

  Kontakt telefoniczny i elektroniczny z urzędem

  Aktualne dane kontaktowe oraz godziny obsługi można znaleźć na stronie naszego urzędu w zakładce "Kontakt" (kliknij, aby przejść do strony).

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:

  • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-mail 1us.kalisz@mf.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną), a także ustnie do protokołu. Skargi i wniosku można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W tym celu należy założyć własne konto na platformie ePUAP za pośrednictwem strony www.epuap.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesłanie dokumentów poprzez wypełnienie właściwego formularza.

  Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Uwaga:

  Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.

  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

  Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu:

  Wyznaczeni przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach:

  • od 8:00 do 18:00 (poniedziałek),
  • od 8:00 do 15:00 (od wtorku do piątku).

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu lub wyznaczony Zastępca Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  • w poniedziałek w godzinach od 12:30 – 14:30,
  • w piątek w godzinach 10:00 – 12:00.

  Dodatkowo możliwe jest złożenie skargi lub wniosku Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu lub wyznaczonemu Zastępcy Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu bądź innemu wyznaczonemu pracownikowi, w czwartki po godzinie 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu. Uzgodnienia godziny można dokonać telefonicznie pod nr 62 76 81 800.

  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
  ul. Wrocławska 12
  62-800 Kalisz

  W przypadku skarg i wniosków wnoszonych za pośrednictwem platformy ePUAP należy składać na adres skrzynki podawczej:
  /1876qiqdsx/skrytka

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2016 Data publikacji: 29.04.2016 11:59 Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2024 12:14
  Autor: Krzysztof Simanowicz Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Ewa Adamczyk
  Rejestr zmian