«Powrót

DODO - Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

DODO - Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

DODO - Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

W związku z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej: ustawa DODO) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu w tym urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Poznaniu (dalej: IAS w Poznaniu) oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań (nr tel. 61 858 61 00, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl - link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).
 2. W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 61 73 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl (link otwiera okno nowej wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych zgodnie z ustawowymi zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa o KAS), w szczególności:
  • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców;
  • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową;
  • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobiegania tym przestępstwom oraz ścigania ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;
  • wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów;
  • współdziałania z innymi organami w zakresie ujawniania naruszeń przepisów dotyczących towarów objętych systemem monitorowania przewozu towarów;
  • wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Na podstawie art. 52b ust. 2 ustawy o KAS dane osobowe przetwarzane przez KAS dla celów określonych w art. 1 pkt 1 ustawy DODO mogą być przetwarzane przez organy KAS również dla innych celów.

  Zgodnie z art. 52c ustawy o KAS organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

 4. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Poznaniu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres /UODO/SkrytkaESP;
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. W związku z art. 26 ust. 1 ustawy DODO nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia danych osobowych jeśli mogłoby to powodować:
  • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno- rozpoznawczych;
  • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
  • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
  • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
  • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

w Poznaniu

 

 

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.06.2024 Data publikacji: 12.06.2024 13:21 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2024 13:21
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Osoba publikująca: Cezary Kosman Osoba modyfikująca: Cezary Kosman
Rejestr zmian