Nr 70334 referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA) w Urzędzie Skarbowym w Turku


22.10.2020 15:25

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Status: Zakończony

Typ pracy: Służba cywilna

Informacje szczegółowe


Numer: 70334
Tytuł: Nr 70334 referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA) w Urzędzie Skarbowym w Turku
Data publikacji: 22.10.2020 15:25
Termin składania ofert: 30.10.2020 23:59

Wyniki naboru: Natalia Starosta, Konin

Opis

 

 

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta ds. czynności analitycznych i sprawdzających  

w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających  (SKA) w Urzędzie Skarbowym w Turku

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

 

Miejsce wykonywania pracy: TUREK

Urząd Skarbowy w Turku

ul. Konińska 1

62 – 700 Turek

 

Adres Urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

ul. Dolna Wilda 80A

61 – 501 Poznań

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  jest  wyższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkujące typowaniem podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających i postępowań podatkowych, w celu stwierdzenia prawidłowego i terminowego wywiązywania się podatników i płatników z obowiązków podatkowych.

·         Dokonywanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych przez podatników i płatników oraz badanie zasadności zwrotu i nadpłaty podatku, w celu niedopuszczenia do nieuzasadnionego pobrania środków budżetowych.

·         Przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w systemach informatycznych Urzędu, w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych oraz zapewnienia realizacji zadań własnej komórki i innych komórek organizacyjnych.
 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

·         praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym,               

·         praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

·         praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

·         budynek nie jest wyposażony w windę,

·         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

·         narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Pozostałe wymagania niezbędne:

·          znajomość przepisów prawa podatkowego,

·          posiadanie obywatelstwa polskiego,

·          korzystanie z pełni praw publicznych,

·          nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

·         wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, informatycznym, ekonometrycznym lub podyplomowe   z obszaru objętego właściwością komórki organizacyjnej,

·         przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku

·         dokładnośc i systematyczność,

·         umiejetność obsługi aplikacji biurowych(edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),

·         umiejetność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,

·         umiejetność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys/CV i list motywacyjny,

·         oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

·         oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

·         kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:

30 października 2020 r.

pod adresem:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

ul. Dolna Wilda 80A

61-501 Poznań

z dopiskiem „oferta pracy US TUREK – SKA-8  (zastępstwo)".

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl).

Kontakt do inspektora ochrony danych: nr tel. 61 858 6173 lub adres e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, zawarcie umowy o pracę oraz archiwizacja dokumentów.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Informacje o odbiorcach danych: tylkopodmioty uprawnione, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie przepisów prawa lub umowy.

 

Okres przechowywania danych:

-    w przypadku naboru: czas niezbędny do jego przeprowadzenia (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor

     generalny urzędu ma możliwość wyboru innego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność 

     obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

-    w przypadku zawarcia umowy o pracę: okres zatrudnienia a następnie czas wynikający  z przepisów o archiwizacji.

 

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa).

 

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (imię / imiona, nazwisko, data urodzenia,  miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia  do służby cywilnej, dane kontaktowe) jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby uczestniczyć  w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Inne informacje:

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,   w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Pracownikom oferujemy:

·         wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3726,61 zł brutto (wg mnożnika 1,834 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej),

·         dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 %  wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

·         dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynaste wynagrodzenie"),

·         ruchomy czas pracy,

·         fundusz socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, niskoprocentowe pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych),

·         możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

·         dofinansowanie do zakupów okularów korekcyjnych,

·         możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego.

 

Postępowanie może składać się  z następujących etapów:

- weryfikacja formalna, w tym analiza ofert,

- sprawdzian wiedzy merytorycznej i/lub sprawdzian praktyczny badający umiejętności kandydatów

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą    z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

CV / życiorys  i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.

Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

W przypadku dokumentów w języku obcym konieczność przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.

CV / życiorys powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne  do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy  w Izbie Administracji Skarbowej  w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej - w- poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru     z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  63 26 28 511, 63 280 44 58.

 


 

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 23.10.2020

Autor: Iwona Rezler

Data publikacji: 22.10.2020 15:25

Osoba publikująca: Iwona Rezler

Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2021 13:02

Osoba modyfikująca: Iwona Rezler

Rejestr zmian