Nr 70323 - referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie


22.10.2020 14:42

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Status: Trwa (upłynął termin)

Typ pracy: Służba cywilna

Informacje szczegółowe


Numer: 70323
Tytuł: Nr 70323 - referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie
Data publikacji: 22.10.2020 14:42
Termin składania ofert: 28.10.2020 23:59

Opis

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających  w  Urzędzie Skarbowym
w  Ostrzeszowie - SKA.

Liczna stanowisk: 1

Wymiar etatu:  1

Rodzaj umowy : umowa na czas określony na okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika , innej niż urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy lub zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 ustawy Kodeks pracy

 

Adres urzędu :

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

ul. Dolna Wilda 80A

61 – 501 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie

ul. W. Grabskiego 1

63-500 Ostrzeszów

 

Warunki pracy:

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

              – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

              – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

             –  użytkowanie sprzętu biurowego : ( drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner,  telefon,

             - oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

               – budynek  urzędu  dwupiętrowy,

– brak  specjalistycznych  urządzeń  umożliwiających  pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz  głuchoniemym.

 

Zakres  zadań dominujący na stanowisku pracy:

– pozyskiwanie i analiza informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkujących typowaniem do kontroli,  czynności sprawdzających i postępowań podatkowych

   w celu stwierdzenia prawidłowego i terminowego wywiązywania się  podatników i płatników z obowiązków podatkowych,

– dokonywanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych przez podatników i płatników oraz badanie zasadności i nadpłaty podatku, 

   w celu niedopuszczania do nieuzasadnionego pobrania środków budżetowych,

–przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w systemach informatycznych Urzędu,  w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych oraz zapewnienia realizacji

   zadań własnej komórki i innych komórek organizacyjnych

Wymagania  niezbędne:

– wykształcenie: średnie,

– znajomość przepisów prawa podatkowego.

 

Wymagania  dodatkowe

– dokładność systematyczność,

– umiejętność  obsługi  aplikacji  biurowych  (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne,  programy do prezentacji),

– umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,

– umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys/CV i list motywacyjny,

– oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa  lub współpracy z  tymi  organami  (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423),  dotyczy  wyłącznie osób urodzonych  przed

   01.08.1972 r.,

– kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

– oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– oświadczenie  kandydata  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych  zawarte  są szczególne  kategorie danych,  o których 

   mowa  w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  

Dokumenty należy złożyć do :   28 października 2020 r.

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

ul.  Dolna  Wilda  80A

61-501 Poznań

z dopiskiem „oferta pracy  – US w Ostrzeszowie – SKA- (zastępstwo)".

 

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego      i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego:Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl).

Kontakt do inspektora ochrony danych:nr tel. 61 858 6173 lub adres e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

Cel przetwarzania danych:przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, zawarcie umowy o pracę oraz archiwizacja dokumentów.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o odbiorcach danych: tylko podmioty uprawnione, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie przepisów prawa lub umowy.

Okres przechowywania danych:

– w przypadku naboru:  czas  niezbędny  do  jego  przeprowadzenia  (z uwzględnieniem 3  miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru innego kandydata, w przypadku, gdy  

   ponownie  zaistnieje  konieczność  obsadzenia  tego  samego  stanowiska), a  następnie przez  czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

– w   przypadku   zawarcia   umowy   o   pracę:  okres  zatrudnienia   a  następnie   czas   wynikający z przepisów  o archiwizacji.

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (imię / imiona, nazwisko, data urodzenia,  miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej, dane kontaktowe) jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,     a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Inne informacje:

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone  w niniejszym ogłoszeniu.

Pracownikom oferujemy:

  • wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3726,61 zł brutto (wg mnożnika 1,834 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
  • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynaste wynagrodzenie"),
  • ruchomy czas pracy,
  • fundusz socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika,  niskoprocentowe  pożyczki na cele mieszkaniowe,  wsparcie  finansowe w trudnych sytuacjach,  dofinansowanie  do kosztów udziału w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych),
  • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej,
  • dofinansowanie do zakupów okularów korekcyjnych,
  • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego.

Postępowanie może składać się z następujących etapów:

– weryfikacja formalna, w tym analiza ofert,

– sprawdzian wiedzy merytorycznej  i / lub sprawdzian praktyczny badający umiejętności  kandydatów,

– rozmowa kwalifikacyjna.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

CV / życiorys  i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.

W przypadku dokumentów w języku obcym konieczność przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.

Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. CV / życiorys powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne  do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wpoznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru  z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie.

Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62  782-93-37   lub 62 587 03 46

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 22.10.2020

Autor: Alicja Karkowska

Data publikacji: 22.10.2020 14:42

Osoba publikująca: Ewa Graczyk

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020 14:43

Osoba modyfikująca: Ewa Graczyk

Rejestr zmian