Nr 70353 referent w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Drugim Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu


23.10.2020 06:37

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Status: Trwa (upłynął termin)

Typ pracy: Służba cywilna

Informacje szczegółowe


Numer: Nr 70353
Tytuł: Nr 70353 referent w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Drugim Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu
Data publikacji: 23.10.2020 06:37
Termin składania ofert: 2.11.2020 11:59

Opis

 

OGŁOSZENIE O NABORZE ZEWNĘTRZNYM

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA) w Drugim Wielkopolskim
Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

Liczba stanowisk:      3

Wymiar etatu:              1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu

ul. Fabryczna 1a

62-800 Kalisz

 

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

ul. Dolna Wilda 80A

61-501 Poznań

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-        praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

-        praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

-        użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

-        oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-        budynek wielopiętrowy (brak windy),

-        budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się osób  na wózku inwalidzkim (brak podjazdu do budynku, brak toalet  przystosowanych do osób  niepełnosprawnych),

-        brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz  głuchoniemym,

-        narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

 

Zakres  zadań dominujący na stanowisku pracy:

-        pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkujące typowaniem podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających  i postępowań podatkowych, w celu stwierdzenia prawidłowego i terminowego wywiązywania się podatników i płatników  z obowiązków podatkowych,

-      dokonywanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych przez podatników i płatników oraz badanie zasadności zwrotu i nadpłaty podatku, w celu niedopuszczenia do nieuzasadnionego pobrania środków budżetowych,

-      przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w systemach informatycznych Urzędu, w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych oraz zapewnienia realizacji zadań własnej komórki i innych komórek organizacyjnych.

 

Wymagania  niezbędne:

-      wykształcenie: średnie,

-      znajomość przepisów prawa podatkowego.

 

Wymagania  dodatkowe

-      wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, informatycznym, ekonometrycznym lub podyplomowe z obszaru objętego właściwością komórki organizacyjnej,

-      umiejętność  obsługi  aplikacji biurowych  (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne,  programy do prezentacji),

-      umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,

-      umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

-        dokładność systematyczność,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      życiorys/CV i list motywacyjny,

-      oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z  tymi  organami  (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423),  dotyczy  wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

-       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

-      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach jeśli w zakresie tych danych  zawarte  są szczególne  kategorie danych,  o których mowa  w art. 9 ust. 1 RODO

-        kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy złożyć do :    02 listopada 2020 r.

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

ul. Dolna  Wilda  80A

61-501 Poznań

z dopiskiem „oferta pracy  - DWUS Kalisz – SKA".

 

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy
w służbie cywilnej:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator danych i kontakt do niego:

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl).

Kontakt do inspektora ochrony danych:nr tel. 61 858 6173
lub adres e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, zawarcie umowy o pracę oraz archiwizacja dokumentów.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o odbiorcach danych:

tylko podmioty uprawnione, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie przepisów prawa lub umowy.

Okres przechowywania danych:

-      w przypadku naboru:  czas  niezbędny  do  jego  przeprowadzenia  (z uwzględnieniem 3  miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru innego kandydata, w przypadku, gdy ponownie  zaistnieje  konieczność  obsadzenia  tego  samego  stanowiska), a  następnie przez  czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

-      w przypadku  zawarcia umowy o pracę:  okres zatrudnienia a następnie czas wynikający z przepisów  o archiwizacji.

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (imię / imiona, nazwisko, data urodzenia,  miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej, dane kontaktowe) jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,
a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Inne informacje:

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Pracownikom oferujemy:

-        wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3726,61 zł brutto (wg mnożnika 1,834 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej),

-        dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 %  wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

-        dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynaste wynagrodzenie"),

-        ruchomy czas pracy,

-        fundusz socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, niskoprocentowe pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych),

-        możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

-        dofinansowanie do zakupów okularów korekcyjnych,

-        możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego.

 

Postępowanie może składać się z następujących etapów:

-      weryfikacja formalna, w tym analiza ofert,

-      sprawdzian wiedzy merytorycznej i/lub sprawdzian praktyczny badający umiejętności kandydatów,

-      rozmowa kwalifikacyjna.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

 

Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

CV / życiorys  i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.

 

W przypadku dokumentów w języku obcym konieczność przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.

 

Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

CV / życiorys powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne  do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wpoznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru  z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie.

Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62  768 -20-31.

 

 

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 22.10.2020

Autor: Hanna Łaszkowska

Data publikacji: 23.10.2020 06:37

Osoba publikująca: Hanna Łaszkowska

Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2020 06:37

Osoba modyfikująca: Hanna Łaszkowska

Rejestr zmian