Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

   

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:

  1. Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.),

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-mail ias@wp.mofnet.gov.pl (link otwiera nowe okno w programie obsługującym pocztę elektroniczną), a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W tym celu należy założyć własne konto na platformie ePUAP za pośrednictwem strony www.epuap.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesłanie dokumentów poprzez wypełnienie właściwego formularza.

  Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego albo ich pracowników, jak również przez podległe urzędy skarbowe województwa wielkopolskiego, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności sprawy dotyczące Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego lub podległych urzędów skarbowych województwa wielkopolskiego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Uwaga :

  • Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.

  • Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

  • Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu lub wyznaczony Zastępca Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30. Dodatkowo możliwe jest złożenie skargi wyznaczonemu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu pracownikowi, po godzinach pracy urzędu w poniedziałek od 15.30 do 16.00 lub później, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 61 858 61 00

   

  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80 A
  61-501 Poznań

   

   

  Petycje

   

  Składanie petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

   

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powinna zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

  • oznaczenie adresata petycji;

  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

  Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

  Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  Nie można złożyć petycji anonimowo. Petycje nie zawierające oznaczenia podmiotów lub osób ich wnoszących lub danych kontaktowych, pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Adresat petycji na stronie internetowej zamieszcza informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

  Załatwienie petycji powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy skierowaniem stosownego zawiadomienia.

  Złożenie petycji jest wolne od opłat.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 11:17 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 12:49
  Autor: Wydział Kontroli Wewnętrznej Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian