Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Zasady prowadzenia przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Dz.U.2016.1506 j.t.),
  2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych,
  3. Zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach,
  4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz.1167 j.t.),
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.),
  6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 j.t. ze zm.),
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692 ze zm.),
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016 poz.1047 j.t.),
  9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 poz. 599 j.t.),
  10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 poz. 201 j.t.).

  W Izbie Adminstracji Skarbowej w Poznaniu prowadzone są w szczególności następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
  - archiwum zakładowe,
  - lista biegłych skarbowych (znajduje się w zakładce Informacje podatkowe),
  - pocztowa książka nadawcza,
  dodatkowo:
  - ewidencja pieczęci,
  - ewidencje spraw,
  - ewidencje księgowe,
  - ewidencja zamówień publicznych,
  - ewidencja osób upoważnionych do dostępu do informacji zastrzeżonych,
  - rejestr spraw w sądach powszechnych i administracyjnych,
  - rejestr umów zawartych przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 18:09 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017 18:09
  Autor: Natalia Banaszak Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian